คุณลักษณะรายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม สิทธิหน้าที่ของพลเมืองดีและ  หลักธรรมของศาสนา

2.ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตระหนักถึงการดำรงชีวิตที่ถูกต้องดีงามในฐานะศาสนิกชนและพลเมืองดี
สมรรถนะรายวิชา


แสดงความรู้เกี่ยวกับสถาบันครอบครัวและสถาบันทางสังคม สิทธิหน้าที่พลเมืองดี และหลักธรรมของศาสนานำหลักศาสนา หลักธรรม และหลักกฎหมาย มาประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นพลเมืองดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น